Translation services home page / Oversettelsetjenestenes hjemside — CUD @ BACHWARE.COM  [E-mail] -- 1K .GIF       Click|Klikk[BOTTOM|BUNN] -- 1.6K .GIFto order immediately|for å bestille straks

Jeg er innfødt nordmann som både skriver og leser flytende norsk. Jeg kan oversette begge veier. Jeg kan også korrekturlese alle slags dokument. Skriftbehandling gjøres på norsk med samme prisene som på engelsk. Bare gang vekslenivået med de amerikanske prisene og legg til 10% for enkel bare-tekst oversettelse, 20% for mer innviklede oversettelser (idomatisk, teknisk, osv.). Jeg handler også med enkel dansk og svensk.

Når du klikker på ORDER NOW nedenfor, genereres en E-post for deg å sende oppgaven. Hvis originalet er håndskrevet, send elektronisk scannet hard kopi senere — vennligst ingen originaler pr. «snegle- post» — kodert og/eller hemmelig, hvis du vil. Jeg vil vanligvis ha det ferdig om to eller tre dager (den samme dag, hvis kort, eller il-oppgave — hvis det er mulig, og il-oppgaver koster +25% tillegg).

Jeg sender bekreftelse for det du har bestilt den samme eller neste arbeidsdag når jeg aksepterer oppgaven.

Jeg vil undertegne en ikke-plagiats erklæring, hvis du ønsker. Bare vedlegg det med (fest det til) bestilling E-posten. Kan hende du vil bruke noe som PKZIP eller WinZIP til å komprimere filene, og endatil kryptifisere dem (f. eks., med PKZIP, bruk -sPASSWORD opsjonen, se programmets dokumentasjon), og send passordet i et annet E-brev, hvis du er paranoid.


Mitt arbeide har full garanti:
Liker du det ikke,
slipper du å betale.

I’m a native Norwegian that both writes and reads it fluently. I can translate documents for you in either direction. I also proofread all types of documents. Word processing is done in Norwegian at the same rates as in English; merely multiply the exchange rate currently in force with the American prices and add 10% for straightforward text-only translations, 20% for more complex translations (idiomatic, technical, etc.). I also do simple Danish and Swedish.

Clicking on the ORDER NOW icon-link below will cause an E-mail to be generated for you with a form to send the order. If your original is handwritten, send electronically-​scanned hard copy separately — please, no originals by snail-mail — encrypted and/or confidential if you want. I’ll generally have it for you in two or three days (the same day, if short or a rush order — if that’s possible, and rush orders have a 25% surcharge).

I’ll send back an acknowledgement of your order the same or the next business day when I accept the work.

I will sign a non-plagiarism/confidentiality agreement, if desired. Merely enclose it with (attach it to) the submission package along with a fax number to send the reply. You may want to ZIP up the files, and perhaps encrypt them (e.g., with PKZIP, use the -sPASSWORD option, see the program’s documentation), sending the encryption key in a separate E-Mail, if you’re paranoid.


I do money-back, guaranteed work.
If you don’t like what I’ve done,
you’ll owe nothing.
[BACK] -- 1.5K .GIF

[TOP] -- 1.6K .GIF

[ORDER NOW! | BESTILL NÅ!], 18K .GIF